^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 32220.
44.3% (14281)
28.2% (9073)
27.5% (8866)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Rekonstrukce budov

Panelové domy

V současnosti dochází stále častěji k výskytu početných skupin netopýrů v různých úkrytech, které jim poskytují sídliště s panelovou zástavbou. Často využívají prostory za ventilačními průduchy vedoucími do mezistřešních prostor či do komor a spíží, spáry mezi panely, štěrbiny za izolací, škvíry za obložením střech, balkónů, ale i dilatační spáry mezi domy apod. Tyto úkryty využívají netopýři nejen v období přeletů, ale i pro zimování nebo zde sídlí letní kolonie samic s mláďaty. Někdy mohou netopýři pobývat ve stejném úkrytu i celoročně.


Úkryt netopýrů pod oplechováním atiky.

Jak postupovat, plánujete–li zateplování nebo rekonstrukci střechy?

Technická řešení při zateplování nebo rekonstrukci střechy

Jak postupovat, plánujete–li zateplování nebo rekonstrukci střechy panelového domu?

1. Před započetím prací (a nejlépe ještě před zpracováním projektu rekonstrukce) je nutno zjistit, kdy a kde se netopýři v budově vyskytují. Provedením průzkumu lze snadno předejít pozdějším střetům a komplikacím. Výskyt netopýrů lze určit pozorováním výletové aktivity s pomocí ultrazvukových detektorů, u některých druhů také na základě dobře slyšitelných hlasových projevů zejména ve večerních hodinách před jejich výletem z úkrytu. V zimním období je však určení výskytu netopýrů velmi obtížné a úspěch je pravděpodobnější v teplejších dnech. Průzkum by měl ukázat, jaké druhy netopýrů se v domě vyskytují, v kterém období roku, jaké úkryty a výletové otvory používají. Průzkum by měli provést zoologové – chiropterologové, kontakty na konkrétní odborníky působící v jednotlivých regionech naleznete zde.

2. V případě, že byl v domě zjištěn výskyt netopýrů, je nutné informovat projektanta a stavební firmu. Projektant by pak měl nejlépe zapracovat odpovídající postup a technická řešení do projektové dokumentace stavby.

3. Zároveň je nutné neprodleně zažádat o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Výjimku vydávají:
a) na území chráněné krajinné oblasti a národního parku příslušná správa CHKO nebo NP (kontakty na jednotlivé správy)
b) mimo území CHKO a NP odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu (kontakty na jednotlivé KU )
c) na území vojenského újezdu jeho újezdní úřad

4. Při realizaci rekonstrukce je pak nutné řídit se podmínkami, které orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí stanoví. Podmínky se mohou lišit podle konkrétní situace, nicméně vždy bude nutné dodržet několik následujících zásad:
 • zachovat přístupové otvory do úkrytů, které dosud netopýři používali
 • v případě, že to není technicky možné splnit (např. u některých úkrytů štěrbinového typu), provádět stavební práce v období nepřítomnosti netopýrů v úkrytu
 • případně zajistit, aby mohli netopýři v předstihu úkryt opustit a nemohli se před jeho uzavřením vrátit zpět (lze spolehlivě uskutečnit pouze v období březen – duben nebo září – říjen).
 • ztrátu úkrytu je pak třeba kompenzovat tím, že na stěnu domu instalujeme netopýří budky

Technická řešení při zateplování nebo rekonstrukci střechy panelového domu

V případě výskytu netopýrů v panelových domech závisí vhodné technické řešení situace zejména na typu využívaného úkrytu – jiný je postup při výskytu netopýrů v prostorách za ventilačními průduchy, jiný v případě úkrytů štěrbinového typu. Postup je třeba přizpůsobit také podle fáze životního cyklu, ve které se zde netopýři vyskytují (letní kolonie, období přeletů, zimování), a podle rozsahu plánovaných oprav.

Štěrbinové úkryty
Ventilační průduchy
Modelové příklady

Štěrbinové úkryty

Jedná se zejména o spáry mezi panely, štěrbiny za izolací, škvíry za obložením střech, balkónů, dilatační spáry mezi domy apod.

 • Pokud je to technicky možné, instaluje se na místo, kudy netopýři do štěrbiny pronikají, speciální budka, která i po zateplení funguje jako průlezný tunel skrz tepelně izolační vrstvu do původního úkrytu mezi panely.
 •   
  Ukázka průlezných budek a jejich instalace.

 • V případech, kdy není technicky možné výše popsaným způsobem dosavadní úkryt zachovat, je třeba postupovat následovně:
 • Před definitivním uzavřením je nutné přes spáru v daném místě umístit závěs z jemné drátěné síťky, perlinky či pevnějšího igelitu upevněný pouze nad spárou tak, aby bylo zajištěno, že žádná zvířata nezůstanou uvězněna uvnitř - netopýři mohou vyletět z úkrytu ven, ale nemohou se vrátit zpátky.
 • V případě výskytu letní kolonie je nutné načasovat práce do období dostatečně dlouho před narozením mláďat nebo naopak až po jejich osamostatnění, tj. přibližně od konce srpna do poloviny dubna.
 • V případě výskytu zimujících netopýrů mohou být práce provedeny pouze v období od dubna do října.
 • Ukázka jednosměrné uzávěry spáry mezi panely pomocí kovové síťky. Podobné opatření lze spolehlivě uskutečnit pouze v období březen – duben nebo září – říjen.
 • Ztrátu úkrytu je vhodné kompenzovat tím, že do blízkosti původního úkrytu (případně na místa, kde nebude výskyt netopýrů potenciálně způsobovat problémy) na stěnu domu umístíme netopýří budku.
 • Speciální typy budek (proklik na stránku o budkách) vyráběné z dřevobetonové směsi se dají zcela začlenit do tepelně izolační vrstvy a následně je lze opatřit stejným nátěrem či omítkou jakou má okolní plocha, takže na budově nejsou nápadné a viditelný je pouze vletový otvor.
 •  
  Ukázka budky od firmy Naturschutzbedarf Strobel.

Ventilační průduchy

Ventilační průduchy slouží k odvodu vodních par, vznikajících ve střešním plášti objektu v důsledku rozdílu mezi teplotami venkovního a vnitřního prostředí, případně k odvětrávání komor či spíží. Nejčastěji jsou kruhového nebo obdélníkového tvaru.
Při výskytu netopýrů v dutinách za ventilačními průduchy mohou v zásadě nastat následující tři varianty:

 1. Plánujeme pouze zateplování pláště domu bez rekonstrukce střechy, tzn. že střecha zůstane i po zateplení větraná.
 2. Plánujeme zateplení domu včetně rekonstrukce střechy, střecha však zůstane i nadále větraná.
 3. Plánujeme rekonstrukci střechy a její převedení z větrané na nevětranou, přičemž je nutné uzavření dutin ventilačních průduchů.

1. Plánujeme pouze zateplování pláště domu bez rekonstrukce střechy, tzn. že střecha zůstane i po zateplení větraná.

 • V tomto případě je nutné zachovat pro netopýry prostupné nejlépe všechny dosud existující ventilační průduchy (vletové otvory). Při realizaci zateplení nesmí otvory zůstat uzavřeny ani na přechodnou dobu, ale po instalaci izolační vrstvy se musí ještě tentýž den obnovit.
 • Pokud k tomu existují závažné důvody (např. pokud se v dřívějším období vyskytly problémy s nadměrným vyrušováním obyvatel domu silnými hlasovými projevy netopýrů či problémy se znečištěním oken trusem netopýrů), lze otvory v těchto místech uzavřít. Předem je však třeba zajistit, aby netopýři nebyli uvězněni uvnitř. Ponechány zůstanou otvory v částech domu, kde do budoucna podobné potíže nehrozí.
 • Otvory v tepelně izolačním materiálu je třeba zabezpečit proti následnému zatékání srážkové vody mezi izolační vrstvu a plášť budovy. Úprava se liší podle tvaru a orientace otvoru:
kruhové otvoryobdélníkové vodorovné otvoryobdélníkové svislé otvory

Kruhové otvory

(zpravidla o průměru 70 nebo 100 mm) zabezpečíme jednou z následujících možností:

a) sériově vyráběnou plastovou koncovkou

Otvor se opatří standardní plastovou koncovkou, ze které je vyříznuta síťka nebo lamely tak, aby vznikl otvor odpovídající svým průměrem původnímu průduchu. Spodní okraj koncovky je třeba mechanicky zdrsnit např. pomocí brusného papíru
 

b) novodurovou trubkou

Do otvoru je umístěna plastová (např. novodurová) trubka, na konci šikmo seříznutá tak, aby její delší horní část vytvářela stříšku. Spodní okraj zasunuté trubky musí lícovat s povrchem zateplené stěny objektu.Vnitřní povrch trubky je třeba zdrsnit např. ocelovým kartáčem tak, aby nebyl hladký a netopýři mohli trubkou dobře prolézat.
Novodurová trubka – průchod izolací (bokorys)
(1) panel
(2) tepelně izolační vrstva
(3) novodurová trubka
(4) převislý konec brání zatékání
(5) ventilační průduch

Obdélníkové vodorovné otvory

(zpravidla o rozměru 700x70 mm)
zabezpečíme stříškou z titan zinkového plechu (3), umístěnou na původní obvodový plášť (1). Spodní okraj otvoru je opatřen plastovou rohovou lištou (4), která je mechanicky zdrsněna, aby umožnila netopýrům snadné přichycení a průlez do dutiny.

Obdélníkové svislé otvory

(zpravidla o rozměru 70x300 mm)
zabezpečíme profilem z titan zinkového plechu, umístěným na původní obvodový plášť, který má hloubku shodnou s tloušťkou tepelně izolační vrstvy (zpravidla 100 nebo 120 mm). Dno plechového profilu je potřeno tenkou vrstvou stavebního lepidla, které jeho povrch zdrsní a umožní netopýrům snadný průlez.
Profil z titan zinkového plechu
(1) uchycení na původní zdivo
(2) hloubka se řídí tloušťkou izolační desky
(se svolením České společnosti ornitologické upraveno podle www.rorysi.cz, autor obrázků: Jan Hošek)

2. Plánujeme zateplení domu včetně rekonstrukce střechy, střecha však zůstane i nadále větraná.

 • V případě výskytu zimujících netopýrů mohou být práce provedeny pouze v období od dubna do října.
 • V případě výskytu letní kolonie netopýrů je nutné načasovat práce do období dostatečně před porody nebo po osamostatnění mláďat, tj. přibližně od konce srpna do poloviny dubna.
 • Pro další postup platí stejné zásady jako u varianty 1 - je nutné zachovat pro netopýry prostupné nejlépe všechny dosud existující větrací otvory a ponechané otvory zabezpečit proti zatékání některým z výše popsaných způsobů.

3. Plánujeme rekonstrukci střechy a její převedení z větrané na nevětranou

Pokud se režim střechy mění na nevětranou a dutiny v podstřeší využívané netopýry je nutno vyplnit tepelně izolačním materiálem, je zapotřebí zajistit, aby nedošlo k narušení úkrytu netopýrů v nevhodnou dobu a aby zde zvířata nebyla uvězněna. Proto je třeba dodržet následující zásady:
 • V případě výskytu zimujících netopýrů mohou být práce provedeny pouze v období od dubna do října.
 • V případě výskytu letní kolonie je nutné načasovat práce do období dostatečně dlouho před narozením mláďat nebo naopak až po jejich osamostatnění, tj. přibližně od konce srpna do poloviny dubna.
 • Před zahájením prací je třeba před otvory umístit závěs z perlinky či drátěné síťky upevněný pouze nad otvorem. Tato přechodná jednosměrná uzávěra zajistí, že netopýři mohou opustit úkryt, ale nemohou se již vrátit zpět. Uzávěru je nutné instalovat s dostatečným předstihem (minimálně týden) před definitivním uzavřením otvorů.
 • Jednosměrná uzávěra z jemné drátěné síťky. Připevnit lze pomocí hřebíčku do panelu nebo akrylátového tmelu. Spodní okraj síťky by neměl odstávat od stěny domu.
 • Ztrátu stávajícího úkrytu je vhodné kompenzovat některým z uvedených způsobů:
  • Do střechy z vnitřní strany panelu tvořícího atiku objektu instalovat umělou dutinu, nasedající zevnitř na ventilační průduchy a pevně přichycenou k povrchu panelového segmentu. Dutinu lze vyrobit např. z desek extrudovaného polystyrenu zevniř zdrsněných a zpevněných perlinkou přetřenou vrstvou cementové malty.
  • Doporučený rozměr dutiny je 15 x 30 x15 cm (výška x šířka x hloubka).
  • Pokud není možné instalovat budku do střechy, umístíme ji alespoň na místo původního vletového otvoru nebo do jeho blízkosti na stěnu domu. Použít lze různé typy dřevobetonových budek, které lze následně opatřit stejným nátěrem či omítkou jakou má okolní plocha, takže na budově nejsou nápadné.
  •   
  • Další možností je vytvořit nové dutiny v panelovém prvku v místě stávajících ventilačních průduchů. Dutina musí být umístěna pod úrovní střechy, aby byly zajištěny odpovídající mikroklimatické podmínky i v období extrémně teplého či naopak chladného počasí. Minimální rozměry takové dutiny se řídí tloušťkou panelu, doporučené jsou rozměry 30 (šířka) x 15 (hloubka) x 15 (výška) cm. Vletový otvor (výška 4 x šířka 7 cm) je vyřezán v desce izolačního materiálu, která je poté na dutinu nasazena.
Dutina v panelu (bokorys)
(1) umístění dutiny
(2) tepelná izolace obvodového pláště
(3) tepelná izolace střešního pláště
(4) panel
(převzato z www.rorysi.cz)
Modelové příklady
Zde naleznete příklady úspěšně provedeného zabezpečení úkrytů netopýrů v panelových domech v různých městech na území České a Slovenské republiky.