^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36079.
43.4% (15671)
28.5% (10286)
28.1% (10122)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Projekty

Podpora evropské spolupráce při ochraně netopýrů (2009- 2010)

Podtitul: Ochrana ohrožených populací netopýrů vázaných na úkryty v lidských stavbách


Financováno Německou spolkovou nadací pro životní prostředí v Osnabrücku
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU)


Nositel projektu: Koordinationstelle für Fledermausschutz in Thüringen (IFT)

Partneři projektu:

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON)

Kontaktní osoba: Ing. Martin Ceľuch, PhD. (mato@netopiere.sk)

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON)

Kontaktní osoba: RNDr. Petra Nová, Ph.D. (nova-petra@centrum.cz)


Projekt je rozdělen do tří částí:

1. Záchrana stávajících a vytváření nových potenciálních úkrytů pro vrápence malého v Durynsku (Německo)
2. Ochrana ohrožených populací netopýrů vázaných na úkryty v lidských stavbách v ČR a na Slovensku
3. Navázání užší mezinárodní spolupráce při ochraně netopýrů

Cíl projektu:

Dlouhodobým cílem projektu v ČR je zefektivnění ochrany netopýrů vázaných na lidské stavby. Jedná se zejména o druhy využívajících úkryty v panelových domech a půdní prostory sakrálních staveb, které jsou v současnosti ohroženy rozsáhlým zateplováním, opravou střech a dalšími rekonstrukcemi. Při těchto zásazích dochází stále častěji ke zničení úkrytů netopýrů a to i přesto, že se jedná o druhy v České republice chráněné zákonem. Jednou z hlavních příčin této situace je především nízká informovanost vlastníků staveb, projektantů a firem realizujících stavební zásahy, ale bohužel často také zástupců státní správy, kteří vydávají příslušná stavební rozhodnutí. Pro dosažení uvedeného cíle je proto nutné realizovat především následující dílčí kroky:

- zvýšit informovanost všech zainteresovaných skupin – prodejců služeb (projektanti a stavební firmy realizující stavební záměr), majitelů a správců budov (bytová družstva a farní úřady), státní správy a samosprávy (krajské a městské úřady) i ochrany přírody (nevládní organizace, SCHKO, střediska AOPK ČR)

- zvýšit informovanost široké veřejnosti (obyvatel a uživatelů domů) a dosáhnout tak zlepšení jejich vztahu k netopýrům a ochoty spolupracovat

- vytvořit komunikační „most“ mezi firmou realizující stavební záměr (prodejce služeb), bytovým družstvem nebo farním úřadem (zákazník) a státní správou - krajský úřad, památkový úřad, městský úřad (rozhodující orgán)

- prokázat možnost nalezení optimálního a všestranně výhodného řešení mezi výše uvedenými jednotkami, jehož výsledkem bude budování kladného vztahu k netopýrům


Plánované aktivity:

1. Realizace seminářů pro pracovníky veřejné správy, zástupce bytových družstev, stavební firmy, projektanty a zástupce ochrany přírody.
2. Uspořádání informačních setkání pro zástupce církve.
3. Vytvoření databáze údajů o dosud provedených opatřeních na ochranu netopýrů ve stavbách na území ČR.
4. Vydání informační brožury o ochraně netopýrů vázaných na lidské stavby
5. Vydání informačního letáku o ochraně netopýrů vázaných na lidské stavby.
6. Propagace řešené problematiky mezi širokou veřejností
7. Vytvoření systému poradenství
8. Realizace modelových opatření na vybraných lokalitách
9. Spolupráce se státní správou a ČSO při přípravě podkladů pro zajištění efektivnější ochrany netopýrů (a rorýsů) při realizaci stavebních úprav panelových domů.


Zusammenfassung:

Wir würden sie gerne auf diesem Wege informieren, daß es CESON gelungen ist, eine zwei Jahre lang andauernde finanzielle Stiftung (2009-2010) von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) zu erringen, mit dem Ziel eines effektiveren Schutzes der Fledermäuse, die  an menschliche Bauwerke gebunden sind, vor allem an Schlupflöcher in Paneelhäusern und Dachräumigkeiten in Sakralbauten, die heutzutage durch umfangreiche Wärmeschutzabdichtungen und weitere Rekonstruktionen gefährdet sind. An diesem Projekt arbeiten wir zusammen mit den Kollegen aus dem Verein für Fledermausschutz in der Slowakei und einer deutschen Organisation, der Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Thüringen, die auch der Hauptträger der Stiftung ist. Die Realisation des Projekts soll vor allem zur erhöhten Informiertheit aller in diese Sache interessierter Gruppen führen - aller Leistungsverkäufer, d.h. (Projekt - und Baufirmen, die ein Bauvorhaben realisieren), Bauwerkinhaber und Bauwerkverwalter (Wohnungsbaugenossenschaften und Pfarrämter), staatlicher Behörden und örtlicher Selbstverwaltungen (Kreis- und Stadtbehörden), Naturschutzvereinigungen, aber auch der breiten Öffentlichkeit (Hausbewohner und Hausbenutzer) und soll somit zur Verbesserung des Verhältnises zu Fledermäusen und  zur Verbesserung der Kooperationsbereitschaft führen. Das Projekt sollte auch dazu beihelfen eine Kommunikationsbrücke zwischen der Bauvorhabenrealisierungsfirma (Leistungsverkauf) - der Wohnungsgenossenschaft oder dem Pfarramt (Kunde) - und der staatlichen Behörde d.h. Bezirksamt, Denkmalschutzamt, Stadtmagistrat (entscheidende Behörde) um eine optimale Möglichkeit der Realisierung  und allgemein vorteilhafte Lösung für alle beteiligten Einheiten zu schaffen.


Související projekty

Část výše uvedených aktivit je realizována také v rámci následujících projektů:

1) Ochrana netopýrů v lidských stavbách

2) Ochrana netopýrů vázaných na lidské stavby

podpořeno v rámci programu Nadace Partnerství Strom života s generálním parnerem Skanska a.s.

3) Projekt „Náš soused netopýr“

podpořeno v rámci programu Nadace Partnerství Strom života financovaného SFŽP ČR a MŽP ČR

4) Netopýři v lidských sídlech v ČR: komplexní monitoring, ochrana a poradenství

V rámci tohoto projektu probíhá také rozsáhlé mapování výskytu netopýrů v panelových domech na sídlištích v celé ČR.

podpořeno MŽP ČR

Aktuality