Netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)

 

Autoři:

Michal Andreas, Tomáš Bartonička, Eva Cepáková, Vladimír Hanzal, Radek Lučan, Zdeněk Řehák

 

1.     Informace o ochraně druhu

-         Směrnice o stanovištích: příloha IV

-         červený seznam ČR: taxon, o němž jsou nedostatečné údaje - data deficient (DD)

-         celosvětový červený seznam IUCN: - - -

-         stupeň ochrany na národní úrovni: : silně ohrožený druh (vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

-         mezinárodní ochrana: Bernská úmluva (příloha II), Bonnská úmluva (příloha II), dohoda EUROBATS (příloha I)

 

 

2.     Rozšíření a početnost

Areál druhu. Rozšíření tohoto nově rozlišeného druhu zatím není dostatečně známo, zdá se však, že se vyskytuje na většině území Evropy.

Rozšíření a početnost v České republice. V České republice byl zjištěn např. na Blatensku, Třeboňsku, Ostravsku a Břeclavsku, v Polabí a Českém ráji.

 

 

3.     Ekologie

Netopýr nejmenší vyhledává především oblasti s dostatkem vodních ploch, kde loví potravu (zejména dvoukřídlý hmyz). Jeho typickým biotopem je lužní les a další biotopy s dostatkem vodních biotopů. Využívá podobné úkryty jako netopýr hvízdavý.

 

 

4.     Intenzivní monitoring (populační monitoring)

 

Hlavní metody monitoringu

·        detektoring - lovecká aktivita (viz Příloha 3)

 

Vedlejší metody monitoringu

·        sčítání letních kolonií - sčítání při výletu (viz Příloha 2)

·        detektoring - vokalizace (viz Příloha 3)

·        odchyt do sítí (netting) (viz Příloha 4)

 

 

5.     Extenzivní monitoring (mapování)

Extenzivní monitoring tohoto druhu není plánován. Obraz o rozšíření tohoto druhu v ČR bude doplněn dalšími daty z intenzivního monitoringu.

 

 

6.      Literatura

Mitchell–Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralík V. & Zima J. 1999. The Atlas of European Mammals. Academic Press, London. 484 pp.