Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)

 

Autoři:

Michal Andreas, Tomáš Bartonička, Eva Cepáková, Vladimír Hanzal, Radek Lučan, Zdeněk Řehák

 

1.     Informace o ochraně druhu

-         Směrnice o stanovištích: příloha IV

-         červený seznam ČR: taxon, o němž jsou nedostatečné údaje - data deficient (DD)

-         celosvětový červený seznam IUCN: málo dotčený - least concern (LC)

-         stupeň ochrany na národní úrovni: silně ohrožený druh (vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

-         mezinárodní ochrana: Bernská úmluva (příloha II), Bonnská úmluva (příloha II), dohoda EUROBATS (příloha I)

 

 

2.     Rozšíření a početnost

Areál druhu. Evropa (kromě většiny Skandinávie), Malá Asie a Zakavkazí (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření a početnost v České republice. V České republice je jeho výskyt zaznamenáván poměrně vzácně. Díky stále častějšímu používání ultrazvukových detektorů však v posledních letech počet nálezů stoupá. Jedná se zejména o nížinné oblasti, jako jsou jihočeské rybniční pánve či jižní Morava, ale i území Prahy nebo Brna (Hanák & Gaisler 1976, Gaisler & Hanák 1982, Hanák et al. 1995, Jahelková et al. 2000).

  

 

3.     Ekologie

Tento druh obývá především krajinu parkového typu, s dostatkem vodních ploch a s přítomností dutých stromů, které využívá jako úkryty (letní i zimní). U nás je nejčastěji tento netopýr zjišťován v období přeletů, kdy je nápadná hlasová aktivita samců lákajících samice k páření. V zimním období je nalézán jen velmi zřídka, neboť nevyužívá podzemní prostory. Jeho potravu tvoří zejména pakomáři. Netopýr parkový je tažný druh – známé jsou přesuny až 2000 km.

 

 

4.     Intenzivní monitoring (populační monitoring)

 

Hlavní metody monitoringu

·        detektoring - lovecká aktivita (viz Příloha 3)

 

Vedlejší metody monitoringu

·        sčítání letních kolonií - sčítání při výletu (viz Příloha 2)

·        detektoring - vokalizace (viz Příloha 3)

 

 

5.     Extenzivní monitoring (mapování)

Extenzivní monitoring tohoto druhu není plánován. Obraz o rozšíření tohoto druhu v ČR bude doplněn dalšími daty z intenzivního monitoringu.

 

 

6.      Literatura

Gaisler J. & Hanák V. 1982. Netopýr parkový Pipistrellus nathusii v Československu. Živa 30: 71-73.

Hanák V., Benda P. & Hanzal V. 1995. Přehled poznaného rozšíření netopýrů ČR. Bulletin ČESON 5: 3-15.

Hanák V. & Gaisler J. 1976. Pipistrellus nathusii (Keyseling et Blasius, 1839) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Czechoslovakia. Věstn. Čs. Společ. Zool. 43: 7-23.

Jahelková H., Lučan R. & Hanák V. 2000. Nové údaje o netopýru parkovém (Pipistrellus nathusii) v jižních Čechách. Lynx 31: 41-51.

Mitchell–Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralík V. & Zima J. 1999. The Atlas of European Mammals. Academic Press, London. 484 pp.