Netopýr stromový (Nyctalus leisleri)

 

Autoři:

Michal Andreas, Tomáš Bartonička, Eva Cepáková, Vladimír Hanzal, Radek Lučan, Zdeněk Řehák

 

1.     Informace o ochraně druhu

-         Směrnice o stanovištích: příloha IV

-         červený seznam ČR: taxon, o němž jsou nedostatečné údaje - data deficient (DD)

-         celosvětový červený seznam IUCN: téměř ohrožený - near threatened (NT)

-         stupeň ochrany na národní úrovni: silně ohrožený (vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

-         mezinárodní ochrana: Bernská úmluva (příloha II), Bonnská úmluva (příloha II), dohoda EUROBATS (příloha I)

 

 

2.     Rozšíření a početnost

Areál druhu. Areál rozšíření tohoto druhu sahá od západní Evropy po Indii, vyskytuje se také v severozápadní Africe (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření v Evropě. Nejpočetnější populace se nalézá v Irsku, ve Skandinávii naopak netopýr stromový zcela chybí (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření a početnost v České republice. V České republice patří k vzácným druhům. Početnější nálezy jsou k dispozici především ze Šumavy, zjištěn byl však i v nižších polohách (např. jižní a střední Morava) (Hanák et al. 1995).

  

 

3.     Ekologie

Obývá především stromové dutiny. Ty jsou využívány jako úkryty letních kolonií samic, ale také pro zimování. Kromě toho může tento druh osídlovat také skuliny v lidských stavbách a jiné štěrbinovité úkryty. Potravu loví ve volném prostoru. Patří mezi tažné druhy – nejdelší zaznamenaný přelet je přes 1500 km.

 

 

4.     Intenzivní monitoring (populační monitoring)

 

Hlavní metody monitoringu

·        detektoring - lovecká aktivita (viz Příloha 3)

 

Vedlejší metody monitoringu

·        sčítání letních kolonií - sčítání při výletu (viz Příloha 2)

 

 

5.     Extenzivní monitoring (mapování)

Extenzivní monitoring tohoto druhu není plánován. Obraz o rozšíření tohoto druhu v ČR bude doplněn dalšími daty z intenzivního monitoringu.

 

 

6.      Literatura

Hanák V., Benda P. & Hanzal V. 1995. Přehled poznaného rozšíření netopýrů ČR. Bulletin ČESON 5: 3-15.

Mitchell–Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralík V. & Zima J. 1999. The Atlas of European Mammals. Academic Press, London. 484 pp.