Netopýr obrovský (Nyctalus lasiopterus)

 

Autoři:

 

1.     Informace o ochraně druhu

-         Směrnice o stanovištích: příloha IV

-         červený seznam ČR: - - -

-         celosvětový červený seznam IUCN: - - -

-         stupeň ochrany na národní úrovni: silně ohrožený druh (vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

-         mezinárodní ochrana: Bernská úmluva (příloha II), Bonnská úmluva (příloha II), dohoda EUROBATS (příloha I)

 

 

2.     Rozšíření a početnost

Areál druhu. Palearktický druh (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření v Evropě. Jeho rozšíření v Evropě je známé jen částečně a celkově se jedná o jeden z nejméně prozkoumaných evropských druhů. Vyskytuje se především v jižní Evropě, na sever zasahuje areál rozšíření po severní Francii, Švýcarsko a jižní Polsko (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření a početnost v České republice.   Netopýr obrovský je uváděn jako součást fauny ČR, neboť ve sbírkách Jihočeského muzea se nachází jeden exemplář, který snad pochází z jižních Čech (citace). Výskyt tohoto druhu na našem území v současnosti však není zcela vyloučen (zjištěn byl v okolních zemích, např. v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku).

  

3.     Ekologie

Obývá listnaté a smíšené lesy. Jako úkryty tomuto druhu slouží zejména staré duté stromy, a to jak v letním období, tak v zimě. Živí se velkými můrami a brouky, které loví vysoko nad zemí. Podle některých autorů může ulovit také malé druhy ptáků, které táhnou v noci.

 

4.     Intenzivní monitoring (populační monitoring)

5.     Extenzivní monitoring (mapování)

Tento druh nebude systematicky sledován, bude pouze evidován jeho případný výskyt v České republice (nálezová data).

 

 

6.      Literatura

Mitchell–Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralík V. & Zima J. 1999. The Atlas of European Mammals. Academic Press, London. 484 pp.