Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)

 

Autoři:

Michal Andreas, Tomáš Bartonička, Eva Cepáková, Vladimír Hanzal, Radek Lučan, Zdeněk Řehák

 

1.     Informace o ochraně druhu

-         Směrnice o stanovištích: přílohy II a IV

-         červený seznam ČR: taxon, o němž jsou nedostatečné údaje – data deficient (DD)

-         celosvětový červený seznam IUCN: zranitelný - vulnerable (VU)

-         stupeň ochrany na národní úrovni: silně ohrožený druh (vyhláška č. 395/1992 Sb.)

-         mezinárodní ochrana: Bernská úmluva (příloha II), Bonnská úmluva (příloha II), dohoda EUROBATS (příloha I)

 

 

2.     Přehled evropsky významných lokalit, kde je druh předmětem ochrany

s vyznačením míst hlavního výskytu (tzv. „druhových lokalit“)

Kód EVL

Název EVL

Název „druhové lokality“

 

CZ0513261  

Vápenice - Basa  

Vápenice - Basa  

letní výskyt 

CZ0514041  

Suchý vrch - Naděje  

Suchý vrch

letní výskyt  

CZ0624070  

Hodonínská doubrava  

Hodonínská doubrava  

letní výskyt 

CZ0624096  

Podyjí  

Okolí Ledových slují

letní výskyt 

CZ0624100  

Milovický les  

Milovický les  

letní výskyt 

CZ0624104  

Děvín  

Děvín - Soutěska

letní výskyt 

CZ0624130  

Moravský kras  

Okolí Kateřinské jeskyně

letní výskyt

CZ0714080  

Špraněk  

NPR Špraněk

V Habří

letní výskyt

letní výskyt 

 

 

3.     Rozšíření a početnost

Areál druhu. Západní a střední Evropa a Malá Asie až po Kavkaz (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření v Evropě. Od Pyrenejského poloostrova na východ po Ukrajinu a Moldávii. Na severu po jižní Anglii a jižní Švédsko (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření a početnost v České republice. S rozvojem použití nettingu v chiropterologické praxi u nás se ukazuje, že netopýr velkouchý není tak vzácným živočichem, za jakého byl pokládán ještě např. v sedmdesátých letech. Vyskytuje se ostrůvkovitě ve vhodných biotopech prakticky po celém území ČR. Nejhojnější je přirozeně v oblastech s největším podílem listnatého lesa (podhůří Šumavy a Jeseníků, NP Podyjí) s mírným vlhkým klimatem. Chybí ve vysokých polohách, smrkových monokulturách a odlesněných oblastech.

Během zimních sčítání byl netopýr velkouchý zaznamenán na 36 lokalitách..

Letní výskyt je podchycen ještě méně než zimní, neboť netopýr velkouchý vytváří malé kolonie v dutinách stromů a různých štěrbinách. Tyto kolonie jsou prakticky nenalezitelné, jsou velmi malé a krátkodobé. Z analýzy dat získaných při nettingu však vyplývá, že v oblastech, kde byl prováděn intenzivnější průzkum a nachází se zde dostatečně velký a převážně listnatý les se starými stromy, lze tento druh s vysokou pravděpodobností zastihnout.

 

 

4.     Ekologie

Úkrytová strategie: Netopýr velkouchý je typickým obyvatelem středoevropského vlhkého listnatého, popř. smíšeného lesa. Dále se s ním můžeme setkat v parcích a zahradách. Letní kolonie jsou malé (do 20 jedinců), skládají se z navzájem příbuzných samic. Jako úkryty v letním období tento druh vyhledává stromové dutiny, štěrbinové úkryty za kůrou a na půdách budov, popř. ve skalních výklencích. Při přeletech se objevuje v jeskyních a štolách, které někdy využívá i jako zimoviště. Na sledovaných zimovištích ve větších štolách, jeskyních a sklepeních je ale nalézán zřídka a předpokládá se, že převážná část populace zimuje jiným způsobem (nejspíše ve stromových dutinách či skalních štěrbinách).

Potravní stanoviště: Loví v lesích, podél lesních okrajů, potravu často sbírá z vegetace a ze země.

Potrava: Hlavní potravou jsou motýli a dvoukřídlý hmyz, jakož i nelétavé skupiny členovců (pavouci, sekáči).

Chování: Patří spíše k sedentárním druhům (nejdelší zaznamenaný přesun je 35 km).

 

 

5.     Intenzivní monitoring (populační monitoring)

·        sčítání na zimovištích (viz Příloha 1)

·        odchyt do sítí (netting) (viz Příloha 4)

 

 

6.     Extenzivní monitoring (mapování)

Vzhledem k obtížné detekovatelnosti druhu není extenzivní monitoring plánován. Přibližný obraz o rozšíření tohoto druhu v ČR je tvořen doposud evidovanými údaji a bude doplněn daty z intenzivního monitoringu.

 

 

7.     Literatura

Hanák V., Anděra, M., 2006: Atlas rozšíření savců v České republice – Předběžná verze V. Letouni (Chiroptera) – část 2. Netopýrovití (Vespertilionidae – rod Myotis). Národní muzeum, Praha.187 pp.

Mitchell–Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralík V. & Zima J., 1999: The Atlas of European Mammals. Academic Press, London. 484 pp.