Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)

 

Autoři:

Michal Andreas, Tomáš Bartonička, Eva Cepáková, Vladimír Hanzal, Radek Lučan, Zdeněk Řehák

 

1.     Informace o ochraně druhu

-         Směrnice o stanovištích: příloha IV

-         červený seznam ČR: - - -

-         celosvětový červený seznam IUCN: - - -

-         stupeň ochrany na národní úrovni: silně ohrožený druh (vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

-         mezinárodní ochrana: Bernská úmluva (příloha II), Bonnská úmluva (příloha II), dohoda EUROBATS (příloha I)

 

 

2.     Rozšíření a početnost

Areál druhu. Evropa, severní Afrika, Blízký východ, střední Asie, na východě až po Čínu (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření v Evropě. Je rozšířen prakticky po celé Evropě s výjimkou severských zemí (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření a početnost v České republice. V České republice se vyskytuje především v kulturní krajině nižších poloh, často ho lze nalézt ve městech i menších obcích (Hanák et al. 1995).

  

 

3.     Ekologie

Synantropní druh. Letní úkryty se nacházejí nejčastěji v lidských stavbách (na půdách ve štěrbinách u komínů, ve hřebenech střech, za okenicemi, apod.). Velikost letních kolonií se pohybuje obvykle okolo 10-50 jedinců. Pro zimování využívá netopýr večerní různé štěrbinovité úkryty, mimo jiné také ve sklepích a jiných podzemních prostorech, zde však bývá zastižen spíše zřídka. Jeho kořistí jsou zejména brouci, můry a tiplice. Potravu často loví nízko nad zemí, ale také kolem pouličních lamp a kolem stromů. Patří spíše mezi sedentární druhy, nejdelší zjištěný přesun je však 330 km.

 

 

4.     Intenzivní monitoring (populační monitoring)

 

Hlavní metody monitoringu

·        detektoring - lovecká aktivita (viz Příloha 3)

 

Vedlejší metody monitoringu

·        sčítání letních kolonií - sčítání při výletu (viz Příloha 2)

 

 

5.     Extenzivní monitoring (mapování)

Extenzivní monitoring tohoto druhu není plánován. Obraz o rozšíření tohoto druhu v ČR bude doplněn dalšími daty z intenzivního monitoringu.

 

 

6.      Literatura

Hanák V., Benda P. & Hanzal V. 1995. Přehled poznaného rozšíření netopýrů ČR. Bulletin ČESON 5: 3-15.

Mitchell–Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralík V. & Zima J. 1999. The Atlas of European Mammals. Academic Press, London. 484 pp.