Netopýr severní (Eptesicus nilssonii)

 

Autoři:

Michal Andreas, Tomáš Bartonička, Eva Cepáková, Vladimír Hanzal, Radek Lučan, Zdeněk Řehák

 

1.     Informace o ochraně druhu

-         Směrnice o stanovištích: příloha IV

-         červený seznam ČR: - - -

-         celosvětový červený seznam IUCN: - - -

-         stupeň ochrany na národní úrovni: silně ohrožený druh (vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

-         mezinárodní ochrana: Bernská úmluva (příloha II), Bonnská úmluva (příloha II), dohoda EUROBATS (příloha I)

 

 

2.     Rozšíření a početnost

Areál druhu. Palearktický druh. Areál jeho rozšíření sahá od střední Evropy až po Japonsko (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření v Evropě. V rámci Evropy obývá především severní a střední část kontinentu, ve Skandinávii se vyskytuje i za polárním kruhem (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření a početnost v České republice. V České republice obývá lesnaté oblasti středních a vyšších poloh, ale v posledních letech se objevuje na střední Moravě i v nižších polohách (Hanák et al. 1995).

  

 

3.     Ekologie

Je to spíše chladnomilný druh, osídlující podhorské a horské oblasti. Letní kolonie (5-40 jedinců) lze nalézt v různých štěrbinovitých úkrytech v lidských stavbách (pod střešní krytinou, za dřevěným obložením apod.). Zimuje ve štolách a jeskyních. Jeho potravu tvoří zejména dvoukřídlý hmyz a motýli, které loví v letu - ve volném prostoru, podél lesních okrajů, a také nad vodou. Nejvyšší stáří u netopýra severního, zjištěné kroužkováním, je 20 let (prokázáno na území České republiky). Zaznamenány byly spíše kratší přelety (ale i některé dlouhé, až 250 km).

 

 

4.     Intenzivní monitoring (populační monitoring)

 

Hlavní metody monitoringu

·        sčítání na zimovištích (viz Příloha 1)

 

Vedlejší metody monitoringu

·        sčítání letních kolonií - sčítání při výletu (viz Příloha 2)

·        detektoring - lovecká aktivita (viz Příloha 3)

 

 

5.     Extenzivní monitoring (mapování)

Extenzivní monitoring tohoto druhu není plánován. Obraz o rozšíření tohoto druhu v ČR bude doplněn dalšími daty z intenzivního monitoringu.

 

 

6.      Literatura

Hanák V., Benda P. & Hanzal V. 1995. Přehled poznaného rozšíření netopýrů ČR. Bulletin ČESON 5: 3-15.

Mitchell–Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralík V. & Zima J. 1999. The Atlas of European Mammals. Academic Press, London. 484 pp.