Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

 

Autoři:

Michal Andreas, Tomáš Bartonička, Eva Cepáková, Vladimír Hanzal, Radek Lučan, Zdeněk Řehák

 

1.     Informace o ochraně druhu

-         Směrnice o stanovištích: přílohy II a IV

-         červený seznam ČR:  --

-         stupeň ochrany na národní úrovni: kriticky ohrožený druh (vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

-         mezinárodní ochrana: Bernská úmluva (příloha II), Bonnská úmluva (příloha II), dohoda EUROBATS (příloha I)

 

 

2.     Přehled evropsky významných lokalit, kde je druh předmětem ochrany

s vyznačením míst hlavního výskytu (tzv. „druhových lokalit“)

 

Kód EVL

Název EVL

Název „druhové lokality“

 

CZ0213613  

Malešov  

Malešov  

zimoviště

CZ0213621  

Štoly Velké Ameriky  

Štoly Velké Ameriky  

zimoviště 

CZ0214016  

Želivka  

Želivka

zimoviště 

CZ0214017  

Karlštejn - Koda  

Štoly Malá Amerika

zimoviště 

CZ0323638  

Jeskyně Inků  

Jeskyně Inků  

zimoviště 

CZ0323646  

Stříbro - štoly Dlouhý tah  

Stříbro - štoly Dlouhý tah  

zimoviště 

CZ0424125  

Doupovské hory  

Valeč – sklepy v zámeckém parku

zimoviště 

CZ0513261  

Vápenice - Basa  

Vápenice - Basa  

letní výskyt 

CZ0514041  

Suchý vrch - Naděje  

Suchý vrch

letní výskyt  

CZ0523669  

Bílá Třemešná  

Bílá Třemešná  

zimoviště 

CZ0523683  

Štola Portál  

Štola Portál  

zimoviště 

CZ0533686  

Bouda u Těchotína  

Bouda u Těchotína  

zimoviště 

CZ0533691  

Pařížov  

Pařížov

zimoviště 

CZ0624070  

Hodonínská doubrava  

Hodonínská doubrava  

letní výskyt 

CZ0624096  

Podyjí  

Okolí Ledových slují

letní výskyt 

CZ0624100  

Milovický les  

Milovický les  

letní výskyt 

CZ0624104  

Děvín  

Děvín - Soutěska

letní výskyt 

CZ0624130  

Moravský kras  

Erichova jeskyně

Okolí Kateřinské jeskyně

zimoviště

letní výskyt

CZ0713739  

Ruda nad Moravou  

Bbar omylem uveden jako předmět ochrany (má být jen Mmyo), bude řešeno novelizací nařízení vlády

Bbar omylem uveden jako předmět ochrany (má být jen Mmyo), bude řešeno novelizací nařízení vlády

CZ0713743  

Štola Mařka  

Štola Mařka  

zimoviště 

CZ0714073  

Litovelské Pomoraví  

Jeskyně Podkova

zimoviště 

CZ0714080  

Špraněk  

NPR Špraněk

V Habří

letní výskyt

letní výskyt 

CZ0813760  

Černý důl  

Černý důl  

zimoviště 

CZ0813761  

Důl Ruda I  

Důl Ruda I  

zimoviště 

CZ0813763  

Javorový vrch  

Štoly pod Jelení cestou u Malé Morávky

zimoviště 

CZ0813767  

Zálužná  

Zálužná

zimoviště 

CZ0813770  

Čermná - důl Potlachový  

Čermná - důl Potlachový  

zimoviště

 

 

3.     Rozšíření a početnost

Areál druhu. Od severní části Pyrenejského poloostrova po Kavkaz a od jižní Skandinávie a Lotyšska po některé ostrovy ve Středozemí a Maroko (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření v Evropě. Celá Evropa kromě Islandu, severního Irska, Skotska, většiny Skandinávie, Estonska a většiny jižní Evropy (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření a početnost v České republice.   Netopýr černý je v ČR rozšířen prakticky plošně a chybí jen v rozsáhlejších bezlesých nížinných oblastech. Na území ČR a SR dosahuje pravděpodobně největších známých populačních hustot vůbec (Hanák et al. 1995).

 

4.     Ekologie

Úkrytová strategie: Netopýr černý je typickým obyvatelem lesnatých oblastí. Pravděpodobně je biotopově méně náročný než další lesní druh - netopýr velkouchý. Nevyžaduje převahu listnatých dřevin ve využívaných biotopech a vystupuje i do vyšších poloh. Chybí jen v intenzivně obhospodařovaných a bezlesých oblastech nížin. Letní kolonie nejsou příliš početné (10 - 80 ex.) a bývají nacházeny ve štěrbinových úkrytech v lese nebo v jeho těsné blízkosti (ve stromových dutinách, za kůrou stromů, za okenicemi chat, posedů apod.). Vyhledává zimoviště mnoha typů (štoly, jeskyně, sklepy, skalní štěrbiny). Vzhledem k tomu, že snese poměrně nízké teploty, není na kvalitu zimoviště náročným druhem. Z tohoto důvodu lze i usuzovat, že pozornosti sčitatelů uniká velká část populace zimující v nejrůznějších skalních štěrbinách.

Potrava a potravní stanoviště: Potravu (malé motýly a dvoukřídlý hmyz) loví netopýr černý v lesích, podél lesních okrajů a nad vodou.

Chování: O přesunech tohoto druhu nejsou k dispozici detailní informace, je však schopen vykonávat poměrně dlouhé přelety (až 290 km). Nejvyšší stáří u netopýra černého, zjištěné kroužkováním, je 22 let (prokázáno na území České republiky).

 

 

5.     Intenzivní monitoring (populační monitoring)

 

Hlavní metody monitoringu

·        sčítání na zimovištích (viz Příloha 1)

 

Vedlejší metody monitoringu

·        sčítání letních kolonií - sčítání uvnitř úkrytu (viz Příloha 2)

·        detektoring - lovecká aktivita (viz Příloha 3)

 

 

6.     Extenzivní monitoring (mapování)

V případě tohoto druhu je intenzivní monitoring v podstatě totožný s extenzivním (sledována jsou všechna známá pravidelná zimoviště). Obraz o rozšíření tohoto druhu v ČR bude doplněn dalšími daty z intenzivního monitoringu.

 

 

7.     Literatura

Hanák V., Anděra, M., 2006: Atlas rozšíření savců v České republice – Předběžná verze V. Letouni (Chiroptera) – část 1. Vrápencovití (Rhinolophidae), netopýrovití (Vespertilionidae – Barbastalla barbastellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus). Národní muzeum, Praha.120 pp.

Hanák V., Benda P. & Hanzal V. 1995. Přehled poznaného rozšíření netopýrů ČR. Bulletin ČESON 5: 3-15.

Mitchell–Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralík V. & Zima J. 1999. The Atlas of European Mammals. Academic Press, London. 484 pp.