Příloha 4

Netting

(odchyt netopýrů do nárazových sítí)

 

 

1. Výchozí informace

Jedná se o klasickou metodu výzkumu netopýrů, praktikovanou našimi chiropterology již řadu let. Tato metoda je obvykle využívána spíše pro faunistické a ekologické účely, u některých druhů je však použitelná i jako doplňková metoda pro sledování změn početnosti. 

 

Využitelnost:

Nevýhody:

·        ve vztahu k cílům monitorování: podobně jako detekce UTZ signálů netting vždy neposkytuje plně spolehlivé kvantitativní údaje, neboť někteří jedinci využívajících danou lokalitu se do sítě nechytí, navíc bez individuálního značení obvykle není možné odlišit opětovné odchycení téhož jedince. Těmito chybami je však stižena i metoda sledování lovišť detekcí UTZ signálů.

·        ve vztahu k logistice monitorování: větší časová i finanční náročnost (náklady na sítě, cestovné a drobný materiál - baterie)

·        Na druhé straně netting poskytuje celou řadu populačních informací ostatními metodami nezjistitelnými, např. věkovou strukturu, pohlaví odchyceného vzorku.

 

 

2. Plán monitoringu

 

systém sběru dat

·        netting bude využit jako vedlejší metoda monitoringu u 7 druhů netopýrů

·        sběr dat spočívá v odchytu netopýrů do nárazových sítí

 

 

nutná kvalifikace monitorovatele:

·        zkušenost s druhovou identifikací netopýrů. Sčítání mohou provádět buď profesionální chiropterologové nebo zkušení amatéři.

 

 

formát ukládání dat

·        nálezová databáze SURVEY